காணொளி

வண்ணமயமான உருகும் துணி

உருகிய ஸ்பின்னெரெட் செயலாக்கத்தை உருகவும்

உருகிய ஸ்பின்னெரெட் செயலாக்கம் 2

அல்லாத நெய்த துணி உற்பத்தி வரி 2

உருகிய ஸ்பின்னெரெட் செயலாக்கம் 3

அல்லாத நெய்த துணி உற்பத்தி வரி 4

அரைக்கும்

spunbonded spinneret செயலாக்கம்

அல்லாத நெய்த துணி உற்பத்தி வரி